Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

 

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.ixs.sk, ktorého prevádzkovateľom je BCS trade s.r.o., Nitrianska cesta 30/A, 917 01 Trnava vložka číslo 15276/T Email: ixs@bikerscentrum.sk, tel. č.: 0911/ 930 666.

 

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

BCS trade spol. s r.o.

 

Rámcová zmluva, ktorej súčasťou sú aj tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti BCS trade spol. s r.o. (ďalej len „VOP“), je ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi spoločnosťou BCS trade spol. s r.o. a objednávateľom ako kupujúcim sa uzavrie na základe objednávky zákazníka a jej akceptácií BCS trade spol. s r.o., kde predmetom zmluvy je kúpa tovaru podľa ponuky, objednávky, zálohovej faktúry po čiastkovej, alebo celkovej úhrade, dodacieho listu, faktúry, alebo pokladničného dokladu. Zmluva je platne uzavretá po splnení podmienok stanovených týmito VOP.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Týmito VOP spoločnosti BCS trade spol. s r.o. sa riadia právne a obchodné vzťahy medzi zákazníkom - každou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá vstúpi do obchodného vzťahu s BCS trade spol. s r.o.  za účelom kúpy  a následného predaja tovaru.

1.2. Formy obchodných vzťahov a ich právna podstata sa riešia podľa nasledovných pravidiel:

 

1.2.1.   Zákazník – podnikateľ :

Zákazník – podnikateľ je akákoľvek právnická, fyzická, nezisková, rozpočtová, štátna osoba, alebo organizácia podnikajúca na základe živnostenského listu, koncesionárskeho, alebo iného oprávnenia, ktorá si objednáva a kupuje tovar od BCS trade spol. s r.o. pre vlastnú potrebu. V uvedenom prípade sa jednoznačne právne vzťahy riadia predovšetkým vzájomne uzavretými platnými zmluvami, VOP, Obchodným Zákonníkom 511/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

 

1.2.2.   Dealer :

Dealerom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá sa preukáže výpisom z obchodného registra, alebo živnostenským listom, má uzatvorenú platnú Rámcovú zmluvu a tovar od BCS trade spol. s r.o. nakupuje aj za účelom predaja tretím osobám. V uvedenom prípade sa jednoznačne právne vzťahy riadia predovšetkým vzájomne uzavretými platnými zmluvami, VOP, Obchodným Zákonníkom 511/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

 

1.2.3.   Zákazník – nepodnikateľ :

Zákazník – nepodnikateľ (spotrebiteľ) je fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá si kupuje tovar pre vlastnú potrebu. V uvedenom prípade sa právne vzťahy riadia predovšetkým vzájomne uzavretými platnými zmluvami, VOP, Občianskym zákonníkom 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

 

1.3. V prípade, že si zákazník kupuje tovar anonymne, bez identifikácie má sa jednoznačne za to, že vzájomné právne vzťahy s BCS trade spol. s r.o. sa riadia podľa bodu 1.2.3 – Zákazník nepodnikateľ.

1.4. BCS trade spol. s r.o. má právo pri konkrétnej objednávke po dohode so zákazníkom odchýliť sa od podmienok VOP a zmlúv.

 

2. ZMLUVA A JEJ NÁLEŽITOSTI

2.1.Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe jednotlivých zmlúv, ktorých náležitosťami sú minimálne jedna, alebo viacero z nasledovných možností:

2.1.1.   Objednávka objednávateľa a jej potvrdenie BCS trade spol. s r.o.

2.1.2.   Zálohová faktúra po čiastkovej alebo celkovej úhrade

2.1.3.   Dodací list

2.1.4.   Výdajka

2.1.5.   Faktúra

2.1.6.   Pokladničný doklad

 

3. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU

3.1. Objednávateľ si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s dodávateľom objednáva tovar spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.

3.2.    Za ponukové jednanie sa považuje:

3.2.1.  Osobné jednanie na predajni a prevádzkach BCS trade spol. s r.o.

3.2.2.  Prehliadanie webových stránok www.bikerscentrum.sk a prípadné následné  objednávanie prostredníctvom e-shopu e-mailom, alebo iný spôsobom na základe informácií získaných z webových stránok.  

3.2.3.  Jednanie s obchodným zástupcom, alebo inou osobou poverenou na predaj výrobkov predávaných BCS trade spol. s r.o.

3.2.4.  Inzercia, marketing, telefonické jednanie, prípadne iný spôsob oslovenia potenciálneho odberateľa s následným zaslaním objednávky odberateľa a jej potvrdením BCS trade spol. s r.o..

3.3. Objednávku je možné zaslať písomne (faxom), e-mailom, alebo osobne. Pri osobnej forme je potrebné objednávku bez zbytočného odkladu potvrdiť písomne, alebo e-mailom, ak sa zúčastnenné strany nedohodli inak.

3.4.Objednávka musí obsahovať:

  • obchodné meno objednávateľa (meno a priezvisko)
  • identifikačné číslo (IČO, alebo DIČ, alebo IČ DPH, alebo číslo občianskeho preukazu)
  • sídlo (trvalé bydlisko)
  • presnú špecifikáciu druhu i množstva objednávaného tovaru
  • požadovaný termín dodania
  • spôsob odberu a miesto dodania tovaru
  • dohodnutý spôsob platby
  • meno, priezvisko a telefonický kontakt na osobu kompetentnú vybavovať objednávku.

3.5. Objednávka je záväzná pre BCS trade spol. s r.o. jej potvrdením. BCS trade spol. s r.o. nie je povinný všetky objednávky akceptovať, akceptáciu objednávky môže aj podmieniť.

3.6. Každá potvrdená objednávka je pre obidve strany záväzná.

3.7. V prípade, že objednávateľ odstúpi od záväznej objednávky, je povinný BCS trade spol. s r.o. zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny za objednaný tovar z objednávky, od ktorej upustil a to najneskôr do dňa, kedy mal byť tovar podľa objednávky dodaný. Zároveň sa zaväzuje uhradiť škodu, ktorá by týmto BCS trade spol. s r.o. prípadne vznikla. 

 

4. ODBER TOVARU

4.1. BCS trade spol. s r.o. dodá tovar objednávateľovi podľa požadovaného miesta dodania uvedeného v objednávke, na prevádzku BCS trade spol. s r.o., alebo na na miesto a za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Miestom dodania tovaru a služieb, ak nie je v objednávke uvedené inak, je sídlo prevádzky BCS trade spol. s r.o..

4.2. Dodanie tovaru mimo na inú adresu môže byť riešené formou doručovateľskej firmy, alebo priamo BCS trade spol. s r.o.. Náklady spojené s doručením budú učtované odberateľovi podľa aktuálne platného cenníka v závislosti od spôsobu doručenia. BCS trade spol. s r.o. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia nefakturovať náklady odberateľovi spojené s doručením.

4.3. BCS trade spol. s r.o. nie je povinná poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak zmluva s odberateľom neustanoví inak. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa okamihom prevzatia tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberateľa dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

4.4. Dodacie lehoty uvedené v objednávke sú nezáväzné. BCS trade spol. s r.o. je oprávnená plniť objednávku pred i po lehote uvedenej v objednávke bez akýchkoľvek nárokov odberateľa na uplatnenie si prípadnej škody spôsobenej omeškaním, pokiaľ sa zúčastnené strany písomne nedohodnú inak. Čiastkové dodávky sú prípustné.

 

 

5. CENA TOVARU

5.1. Cena tovaru sa riadi cenníkom určeným BCS trade spol. s r.o. platným v čase potvrdenia akceptácie objednávky v zmysle bodu 3.4 VOP a nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku VOP. Cenník je zverejnený na internetovej stránke www.bikerscentrum.sk, v sídle BCS trade spol. s r.o., alebo bude na požiadanie zaslaný odberateľovi v elektronickej forme.

5.2. BCS trade spol. s r.o. má právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo VOP a iných zmluvách. BCS trade spol. s r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny pri zmene sadzieb DPH a pri zmene kurzu EUR voči cudzej mene o viac ako 2% len na tovaroch, na ktorých od potvrdenia objednávky po dátum dodania vzniknú vyššie vstupné náklady BCS trade spol. s r.o. a to maximálne o sumu rovnú percetentu rastu daného kurzu. 

 

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Odberateľ je povinný za tovar, ktorého objednávka bola BCS trade spol. s r.o. akceptovaná, riadne a včas zaplatiť  dohodnutú kúpnu cenu za podmienok určených vo VOP. Tovar ostáva majetkom BCS trade spol. s r.o. až do úplného zaplatenia ceny tovaru a služieb súvisiacich s tovarom. Za dátum úhrady sa považuje dátum pripísania finančných prostriedkov na účet BCS trade spol. s r.o. BCS trade spol. s r.o. má právo v prípade meškania s úhradou pohľadávky o viac ako tridsať dní po dátume splatnosti odobrať tovar, pozastaviť plnenie dodávok tovarov a všetkých objednávok odberateľa, požadovať zmluvnú pokutu vo výške 80% z celkovej výšky pohľadávky, prípadne úhradu priamej škody, ktorá by týmto BCS trade spol. s r.o. preukázateľne vznikla.

 

6.2. Ak nie je dohodnuté inak, BCS trade spol. s r.o. určí odberateľovi spôsob platby za tovar jedným z nasledovným spôsobov:

·            vopred, uhradením zálohovej faktúry

·            dobierkou prostredníctvom doručovateľskej firmy

·            v hotovosti pri prevzatí tovaru

·            po prevzatí tovaru na základe faktúry

 

6.3. Ak zálohová faktúra nebude uhradená do piatich dní po splatnosti má sa za to, že odberateľ odstúpil od záväznej objednávky a BCS trade spol. s r.o. si môže uplatniť nároky podľa VOP.

6.4. Odberateľ je povinný zaplatiť BCS trade spol. s r.o. každý deň omeškania s platbou kúpnej ceny za tovar úrok z omeškania vo výške 0,05% zo sumy dlžnej čiastky. Nárok BCS trade spol. s r.o. na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

6.5. Prípadné súdne spory sa budú konať v mieste sídla BCS trade spol. s r.o..

 

7. PREVZATIE TOVARU

7.1. Odberateť preberá tovar v závislosti od ním zvoleného spôsobu odberu podľa článku 3 VOP.

7.1.1.   Od BCS trade spol. s r.o. v jej sídle, alebo prevádzke

7.1.2.   Podľa Všeobecných obchodných podmienok od doručovateľskej firmy

7.1.3.   V mieste dodania podľa objednávky

7.2. Pri prevzatí odberateľ prevezme doklady, skontroluje si požadovanú kvalitu tovaru (napr. skontroluje pred kuriérom neporušenosť zásielky, fyzicky skontroluje obsah, prípadne preverí funkčnosť,...) a následne svojim podpisom potvrdí prevzatie tovaru vyhovujúceho jeho požiadavkám bez výhrad. Prípadné nevyhovujúce záležitosti a výhrady je odberateľ povinný písomne zaznamenať do predložených dokladov.

7.3. Tovar sa považuje za dodaný, ak bol dopravený na miesto určenia a odberateľ potvrdil svojim podpisom doklady o doručení, alebo prevzatí.

7.4. Akékoľvek vady, alebo neodovzdanie dokumentov, je odberateľ povinný ihneď pri preberaní tovaru, oznámiť BCS trade spol. s r.o., inak sa na tovar a služby bude hľadieť, ako na tovar riadne a kompletne prevzatý.

7.5. Ak odberateľ neprevezme tovar riadne a včas, uhradí BCS trade spol. s r.o. škodu, ktorú mu spôsobí. Rovnako uhradí BCS trade spol. s r.o. všetky náklady, ktoré jej týmto vzniknú. V prípade omeškania odberateľa s prevzatím tovaru, ktorý má odberateľ prevziať v sídle BCS trade spol. s r.o., sa za takýto náklad považuje predovšetkým skladné vo výške 1,66 € (50,01 Sk)/ks a deň nasledujúcom 15 dní od dátumu vyzvania na prevzatie. V prípade, že si odberateľ neprevezme tovar do 45 dní od vyzvania, BCS trade spol. s r.o. má právo odstúpiť od objednávky a tovar predať. Má sa za to, že zálohy poskytnuté odberateľom prepadajú v prospech BCS trade spol. s r.o. ako zmluvná pokuta a pokrytie nákladov. Prípadné ďalšie škody prevyšujúce zálohy zostávajú týmto nedotknuté a BCS trade spol. s r.o. má právo si ich vymáhať.

 

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

8.1. BCS trade spol. s r.o. poskytuje záruky a servis na dodaný tovar. Pre objednávateľov podľa bodu 1.2.1 a 1.2.2 je záruka stanovená na 12 mesiacov, pre objednávateľov podľa bodu 1.2.3 je záruka stanovená na 24 mesiacov. Záruky a reklamácie rieši BCS trade spol. s r.o. podľa Reklamačného poriadku BCS trade spol. s r.o.

 

9. OCHRANA ÚDAJOV A SÚHLAS S REKLAMOU

9.1. Na základe dohody o VOP súhlasí odberateľ-zákazník výslovne s tým, že BCS trade spol. s r.o. môže na účely vlastného marketingu vo vzťahu k odberateľovi – zákazníkovi zisťovať, spracovávať a využívať informácie, ktoré zákazník BCS trade spol. s r.o. poskytol. Odberateľ súhlasí najmä s tým, že mu budú v rámci marketingových a reklamných akcií zasielané ponuky najmä prostredníctvom e-mailu, prípadne iným spôsobom. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti písomným spôsobom.

 

10.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Týmito VOP sa riadia všetky zmluvy o dodávke tovaru na základe obchodného jednania medzi BCS trade spol. s r.o. ako dodávateľom a objednávateľom, ako odberateľom. Odlišné dojednania v prípadných zmluvách medzi BCS trade spol. s r.o. a odberateľom majú prednosť pred týmito VOP.

10.2. Tieto VOP sú platné a účinné dňom 1.3.2012

10.3. BCS trade spol. s r.o. má vyhradené právo zmeniť VOP s účinnosťou do budúcnosti.

 

 

V Trnave, 1. mája 2015