Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

BCS trade spol. s r.o.

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenie

      Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a spoločnosti BCS trade spol. s r.o.         v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti BCS trade spol. s r.o. o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru, vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

Čl. II

Prevencia

1. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

2. Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohoto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovlyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu, dlhodobé pôsobenie poveternostných vplyvov.

3. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Spoločnosť BCS trade spol. s r.o. poskytuje svojim zákazníkom dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru.

4. K zabezpečeniu riadnej starostlivosti a údržby príslušenstva slúžia rôzne prípravky a čistiace prostriedky ponúkané v showroomoch spoločnosti BCS trade spol. s r.o.

5. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Článok III

Základné podmienky reklamácie

1. Spoločnosť BCS trade spol. s r.o. zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.

2. Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.

3. Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.

4. Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou (pri príslušenstve napr. vytrhnutý zips, roztrhnutý poťah mimo šitia, odtrhnuté rúčky atď) , alebo iného nesprávneho zásahu.

5. Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je vedúci predajne, alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.

6. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a zákazník predloží doklad o kúpe tovaru v záručnej lehote. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar zbavený všetkých nečistôt. Spoločnosť BCS trade spol. s r.o. je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady.

7. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

8. Zákazník je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov po výzve na prevzatie tovaru, bude komisionálne zlikvidovaný.

Čl. IV

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1. Zákazník môže uplatniť reklamáciu priamo v sídle spoločnosti. Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne, prípadne poštou. Nákup reklamovaného tovaru v predajni BCS trade spol. s r.o. preukazuje zákazník nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu zaháji spoločnosť BCS trade spol. s r.o. reklamačné konanie len pokiaľ zákazník iným vierohodným spôsobom doloží, resp. preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil v predajni BCS trade spol. s r.o.

2. Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník je povinný spísať so zákazníkom reklamačný protokol o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.

3. Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s vedúcim predajne, alebo ním povereným pracovníkom inak.

Čl. V

Lehoty pre uplatnenie reklamácie

1. Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila, maximálne do šiestich mesiacov od zistenia chyby. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Spoločnosť BCS trade spol. s r.o. je povinná vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o prevedení opravy a o dobe jej trvania. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba len na vymenenú súčasť.

Článok VI

Odstrániteľné chyby

1. Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

2. V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť BCS trade spol. s r.o. je povinná chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3. O prevedení opravy rozhodne vedúci predajne alebo ním poverený pracovník a vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opravy zákazníkom, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou).

4. Zákazník môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar), pokiaľ tým spoločnosti BCS trade spol. s r.o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k cene tovaru, alebo závažnosti chyby.

5. V prípade chyby odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ:

- reklamácia nebola vybavená do 30tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode

- zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne používať.

O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.

Článok VII

Neodstrániteľné chyby

1. Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.

2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby, má zákazník právo:

- požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar)

- alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

3. V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č.40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) a zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.